රාස්බෙරි පයි එක්කින් hacking lab එකක් හදාගමු.

hack කරන්න පටන් ගන්න කලින් hacking lab එකක් හදාගෙන ඉමු.

Ad block කරන pi-hole එකක් හදාගමු.

website එක්කට ගියාම හැම තැනම Ad විතරක් තිබිල ඕන කරන content එකත් එක්කම වැහිල තියෙන අවස්තා අපි හැමෝටම හම්බෙලා තියෙනවා. අද අපි හදන්න යන්නේ websiteවල තියෙන Ad block කරන pi-hole එකක්.

Mr. Robot රාස්බෙරි පයි එකකින් Steel Mountain Hack කරපු හැටි

අපි හැමෝම ආස කරන tv series එකක් තමා Mr. Robot කියන්නේ. Show එක පුරා තියෙන plot twist, නියම story එක සහ අවසානය වෙනකන් තියෙන කුතුහලය නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන් බලන්න ඕන series එකක්. ඒවගේම show එකේ තියෙන realistic hacking scenes ගැන ආයේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනි නෑනෙහ්.